Bezlepkove potraviny Schnitzer 

	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
+421 904 580 407

Sk Cz
SCHNITZER EASTCENTRAL EUROPE Sk

Informácie

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Schnitzer EastCentral Europe s.r.o., so sídlom Jakubovo nám. 1,Bratislava 811 09, IČO 46734040  (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.schnitzer-eastcentral.sk (ďalej len "obchod").

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.schnitzer-eastcentral.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4. Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu, cenu tohto tovaru a cenu poštovného, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
* Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne.)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3. Predávajúci  si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

6. Poštovné a balné

6.1. Predávajúci si balné neúčtuje, okrem darčekových balení, ktoré sú spoplatnené podľa samostatného cenníka.

6.2. Cena poštovného pre Slovensku republiku je uvedená vrátane DPH a určuje sa podľa spôsobu dodania a to následovne:

Balík 1 tr. na dobierku, Slovenska pošta:            
Objednávka dodaná Slovenskou poštou na dobierku do hmotnosti 15kg - 4,00 EUR s DPH.
Objednávka dodaná kurierom Slovenskej pošty na dobierku do 16:00 hod. hmotnosť max. 15kg - 4,00 EUR s DPH.
Objednávka dodaná kurierom Slovenskej pošty na dobierku do 20:00 hod. hmotnosť max 15kg - 4,00 EUR s DPH.
Maximálna váha objednaného tovaru na 1 balík - 15 kg
Ak hodnota potravín v jednom dobierkovom balíku/15kg/ presiahne sumu
50 Euro s DPH neúčtujeme poštovné.

6.3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.4. Poštovné pre darčekové poukážky je 0,00 EUR (0,00 Sk). Toto poštovné platí výlučne pri zakúpení darčekových poukážok a nie je možné uplatniť ho pri kúpe iných produktov.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Schnitzer EastCentral Europe s.r.o. uvedené na faktúre. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 0,1% z neuhradenej sumy za každý omeškaný deň.

7.2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo u kuriéra.

7.3. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pri platbe prevodom je to zvyčajne do 5 pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet predajcu.

8.2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.

8.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3. Záručná doba je zobrazená na obale produktu.

9.4. Produkty zakúpené vo výpredaji nie je možné  reklamovať.

10. Podmienky pre vrátenie tovaru

10.1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:
- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,
- či má očakávanú vôňu a očakávaný odtieň.

10.2. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Schnitzer EastCentral Europe s. r. o. , Jakubovo nám. 1,  Bratislava 811 09

11. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

11.1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na  www.schnitzer-eastcentral.eu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

11.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných  údajov

12.1. Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné  údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretej osobe Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

12.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť a to oznámením ukončenia odberu noviniek na e-mailovej adrese schnitzer@schnitzer-eastcentral.eu.

12.3. Internetový obchod www.schnitzer-eastcentral.eu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Sme tím vysoko motivovaných ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa naši zákazníci zdravo a plnohodnotne stravovali. Ponúkame výrobky predovšetkým v bio-kvalite. V sortimente máme aj potraviny špeciálne vyvinuté pre ľudí ktorí trpia špecifickou potravinovou neznášanlivosťou. Dúfame že potraviny ponúkané našou firmou Vám budú chutiť a v jednotlivých prípadoch prispejú aj k zlepšeniu zdravotného stavu.

Presvedčte sa o kvalitách naších služieb a ponúkané výrobky Vás presvedčia o zmysle zdravého a kvalitného stravovania.
Prajeme Vám príjemny nákup.